Rekisteriseloste

Päivitetty 3.12.2021

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Pernod Ricard Finland Oy

Fabianinkatu 8
00130 Helsinki

Y-tunnus 1514587-8

puh. 0207 212 200
fax 0207 212 229

info@pernod-ricard-finland.com

2. Rekisterinpitäjän edustajan identiteetti ja yhteystiedot

Kaisa Kavekari, Brand Manager

Fabianinkatu 8
00130 Helsinki
kaisa.kavekari@pernod-ricard.com

3. Rekisterin nimi

Juomavinkki asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Pernod Ricard Finland Oy:n rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään Pernod Ricard Finland Oy:n tuote- ja yritysviestintään.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn antama suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallettaa rekisteröidystä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yritys
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Suoramarkkinointia koskevat suostumukset ja kiellot
 • Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot (esimerkiksi rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteriin kerätään niiden henkilöiden tiedot, jotka ovat itse antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn Pernod Ricard Finland Oy:n järjestämiin kilpailuihin, kyselyihin tms. osallistuessaan tai rekisteröityessään Pernod Ricard Finland Oy:n internetsivustolla,  messuosastolla tai muussa tapahtumassa.

7. Henkilötietojen vastaanottajat

Rekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.  Pernod Ricard Finland solmii EU:n tietosuoja-asetuksen vaatiman käsittelysopimuksen kaikkien palveluntoimittajien kanssa.

Henkilötietoja luovutetaan Pernod Ricard Finland Oy:n emoyhtiölle Pernod Ricard S.A:lle joka henkilötietojen käsittelijän ominaisuudessa vastaa rekisterin ylläpidosta.

Tietyissä olosuhteissa Pernod Ricard Finland Oy:llä voi myös olla laillinen velvollisuus luovuttaa henkilötietoja viranomaisille (esimerkiksi poliisi ja tuomioistuimet).  

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pernod Ricard Finland Oy käyttää tietojenkäsittelijöitä, joiden toimesta tietoja voidaan tallentaa myös EU:n ja ETAN ulkopuolelle.

Jos rekisteröidyn henkilötietoja siirretään EU-/ETA-alueen ulkopuolisissa maissa toimiville henkilötietojen käsittelijöille tai rekisterinpitäjille, joiden maiden tietosuojan tasoa ei katsota riittäväksi, perustuu siirto ensisijaisesti EU-komission vahvistamiin mallisopimuslausekkeisiin.  

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Juomavinkki asiakasrekisterin tiedot on talletettu järjestelmään, jonne pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu myös palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Henkilötietojen säilytys

Koska henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, henkilötiedot poistetaan kun rekisteröity peruu suostumuksensa ellei niiden käsittely ole perusteltua oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. 

11. Oikeus pyytää tietojen oikaisemista

Rekisteröidyllä on EU:n Tietosuoja-asetuksessa säännellyissä tapauksessa ja sen säätämässä laajuudessa seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tarkastaa hänestä henkilörekisteriin talletetut tiedot
 • Oikeus pyytää virheellisen tiedon oikaisua sekä tiedon poistamista
 • Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus saada kopio henkilötiedoista ja oikeus saada luovutetut henkilötiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle (oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen)

Yllä mainitut pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa selosteen 2 kohdassa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12.  Oikeus peruttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Pernod Ricard Finland Oy:tä käsittelemästä häntä koskevia tietoja sähköistä suoramainontaa varten. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa esimerkiksi kirjallisesti selosteen 2 kohdassa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai poistumalla postituslistalta markkinointiviestissä ohjeistetulla tavalla. Suostumuksen peruttaminen ei vaikuta  ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle (www.tietosuoja.fi).

Tilaa uutiskirje

Tilaa Juomavinkin uutiskirje!